Festivalreglement 2025

A. Algemeen

 1. CantaRode vindt plaats van donderdag 29 mei t/m zondag 01 juni 2025 in Kerkrade, Nederland.
 2. Dit koorfestival bestaat uit de navolgende (voor alle koren verplichte) onderdelen:
  • Een openingsconcert
  • Een competitie van twee ronden
  • Een Regioconcert in Kerkrade of omgeving, of in het aangrenzende Duitsland of België
  • De CantaKerkrade Sing Along op zaterdagmiddag in het centrum van Kerkrade
  • De bijeenkomst Conductors Meet the Jury
  • Een officiële prijsuitreiking, een prijswinnaarsconcert.
  • Aanwezigheid bij het slotconcert is optioneel en wordt door het bestuur van de Stichting CantaRode tijdig besloten
 1. Er zijn twee categorieën:

Kamerkoren:

  • Gemengde koren met een bezetting van 12 – 32 zangers
  • Koren met gelijke stemmen met een bezetting van 12 – 32 zangers

Zowel vrouwen- als mannenkoren kunnen worden toegelaten

Grote Koren:

  • Gemengde koren met een bezetting van 33 zangers of meer
  • Koren met gelijke stemmen met een bezetting van 33 zangers of meer

Zowel vrouwen- als mannenkoren kunnen worden toegelaten

Beide categorieën worden voor de einduitslag samengevoegd tot één rangschikking.

 

 1. De koren moeten amateurkoren zijn.
 2. Koren van universiteiten, conservatoria en “Musikhochschulen” mogen deelnemen.
 3. Bij opnamen en/of uitzendingen door radio of televisie, of bij het maken van foto’s, CD’s en DVD’s kunnen de uitvoerders geen aanspraak maken op een vergoeding. De rechten op eventuele opnamen c.q. uitzendingen behoren toe aan CantaRode.
 4. De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen, diefstal en andere ongewenste incidenten tijdens het festival.
 5. Alle correspondentie gebeurt via het secretariaat van CantaRode.
 6. Auteursrechtelijke zaken van de uit te voeren werken dienen door de geselecteerde koren zelf geregeld te worden.
 7. Eventueel uit te voeren arrangementen worden vooraf door de artistieke commissie van CantaRode beoordeeld.

 

B. Inschrijvingen en correspondentie

 1. De inschrijvingen moeten uiterlijk 15 december 2024 bij het secretariaat binnen zijn.
 2. De inschrijving gebeurt uitsluitend via het inschrijfformulier dat op de website www.cantarode.nl is te downloaden.
 3. De inschrijving geschiedt formeel door het bestuur van het koor en wordt per schriftelijke post of per e-mail gericht aan het secretariaat van CantaRode:

Stichting CantaRode
p/a Verdipassage 2
6461 DS Kerkrade (NL)
of info@cantarode.nl

 1. Het inschrijfgeld bedraagt 300 Euro per koor per categorie en dient uiterlijk
  op 1 februari 2025 op het rekeningnummer van CantaRode bijgeschreven te zijn.
  • IBAN: NL36 RABO 0302 6344 60
  • BIC: RABONL2U

ten name van Stichting CantaRode

Eventuele extra bankkosten zijn voor rekening van het ingeschreven koor.

 1. Alle e-mailcorrespondentie verloopt uitsluitend via: info@cantarode.nl.
 2. Koren die willen inschrijven voor CantaRode moeten de volgende informatie en/of stukken per schriftelijke post of per e-mail aanleveren.

a) Geheel ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. De naam van het koor moet zowel in de taal van het land van herkomst als in het Engels worden aangeleverd.

b) Een beknopt Curriculum Vitae van het koor en een beknopt Curriculum Vitae van de dirigent in Engels en/of Nederlands. CV van koor en dirigent samen mogen niet meer dan 250 woorden bevatten

c) Twee recente digitale foto’s van het koor en een foto van de dirigent in de formaten JPG of Tiff van minimaal 300 dpi.

d) Een recente geluidsopname in de vorm van een CD/DVD of MP3 van een live concert, niet ouder dan twee jaar met minstens drie a-capella composities. (Opnames anders dan CD/DVD of MP3 worden alleen na aanvraag en goedkeuring bestuur CantaRode geaccepteerd.)

e) De uit te voeren programma’s van competitieronden 1 en 2 met daarbij een korte inhoudelijke samenvatting van elk koorwerk. De titels van de uit te voeren werken moeten in de originele taal als ook in het Engels vermeld worden.

f) Vijf originele partituren van elke uit te voeren compositie van beide competitieronden. Alle partituren moeten de naam, voornaam, geboortejaar en, indien van toepassing, sterfjaar van de componist vermelden.

De partituren worden bij de inschrijving als pdf meegestuurd. Bij aankomst worden de originele partituren bij het festival secretariaat afgegeven.

Bij verzending via de post zijn de eventueel daarbij komende kosten voor rekening van het deelnemende koor.

g) Programmavoorstel voor een concert in de regio Kerkrade of aangrenzende landen met een duur van ongeveer 30 – 40 minuten.

 1. Inschrijvingen worden slechts aanvaard voor zover alle vereiste documenten en stukken tijdig en volledig zijn ingediend.
 2. Koren die inschrijven in meerdere categorieën worden behandeld als afzonderlijke koren en dienen afzonderlijk in te schrijven.

 

C. Programma competitie

Elk koor neemt deel aan het Openingsconcert en zingt een werk uit het land van herkomst, bij voorkeur in de klederdracht van dit land.

Elk koor studeert het Festivallied in (Dit wordt tijdig aan alle deelnemers toegezonden).

Elk koor neemt deel aan twee competitieronden.

 

Competitieronde 1 op vrijdag 30 mei 2025

Dit optreden:

  • moet een tijdsuur hebben van minimaal 17 en maximaal 20 minuten pure zingtijd en is uitsluitend a capella.
  • moet minimaal één werk uit de Renaissance/Barok bevatten.
  • moet minstens één werk uit de Romantiek bevatten.
  • moet minstens één werk uit de 20e/21e eeuw bevatten.
  • moet een compositie van een componist uit het land van herkomst bevatten, gecomponeerd na1985. Deze compositie geldt als verplicht werk.
  • Het is toegestaan meerdere composities per stijlperiode uit te voeren.

N.B.: De volgorde van de uit te voeren werken is door elk koor vrij te bepalen.

 

Competitieronde 2 op Zaterdag 31 mei 2025

Tijdens dit optreden:

  • kan elk koor een vrij programma naar eigen keuze uitvoeren. Tijdens dit programma mogen geen werken uit Competitieronde 1 uitgevoerd worden.
  • is begeleiding met een of meerdere instrumenten toegestaan (maximum van vijf).
  • is de duur van dit optreden minimaal 17 en maximaal 20 minuten.
  • is de volgorde van de uit te voeren werken door elk koor vrij te bepalen.
   De definitieve volgorde moet uiterlijk vóór 15 april 2025 aan het secretariaat worden doorgegeven.

NB: Solistische invulling moet beperkt blijven. Deze wordt niet in de jurybeoordeling meegenomen.

 

D. Selectie

 1. De selectie van de ingeschreven koren gebeurt op basis van de ingezonden documentatie (Zie paragraaf B 6).
 2. De ingeschreven koren worden uiterlijk eind januari 2025 geïnformeerd of zoveel eerder als mogelijk of zij al dan niet toegelaten zijn. De toelating is pas definitief na ontvangst van het inschrijfgeld. Wanneer een geselecteerd koor van deelname afziet, wordt geen inschrijfgeld terugbetaald.

 

E. Jury

 1. De internationale jury bestaat uit vijf leden.
 2. De jury beoordeelt de koren en stelt de eindrangschikking op.
 3. Alle deelnemende koren ontvangen van elk jurylid een schriftelijke beoordeling.
 4. Het beoordelingspercentage is voor beide competitieronden 50%.
 5. Het oordeel van de jury is bindend.

 

F. Ontvangst en onderbrengen deelnemende koren

 1. Locatie van aanmelding bij aankomst is het Festivalsecretariaat (adresgegevens worden op later moment bekend gemaakt)
 2. Elk koor krijgt voor het hele festival een vaste begeleider toegewezen.
 3. De koren moeten zelf zorgdragen voor de organisatie en de kosten van de heen- en terugreis en het verblijf. Om in het eigen land een eventuele subsidie te verkrijgen voor de reiskosten kan bij het wedstrijdsecretariaat desgewenst een schriftelijke uitnodiging worden aangevraagd. CantaRode zal desgewenst een lijst van hotelaccommodaties in de regio beschikbaar stellen.

 

G. Prijzen

De prijzen zijn:

1e prijs: hoogste aantal punten: € 1.500,-
2e prijs: € 1.000,-
3e prijs: € 750,-

 

Er worden 5 extra prijzen uitgereikt

Vastgesteld door het bestuur van de Stichting CantaRode d.d. 27 Juni 2024

 

Download reglement CantaRode 2025

Download inschrijfformulier CantaRode 2025