Festivalreglement 2023

A. Algemeen

 1. CantaRode vindt plaats van donderdag 18 mei t/m zondag 21 mei 2023 in Kerkrade, Nederland.
 2. Dit koorfestival bestaat uit de navolgende (voor alle koren verplichte) onderdelen:
 • Een openingsconcert
 • Een competitie van twee ronden
 • Een concert in Kerkrade of omgeving, of in het aangrenzende Duitsland of België
 • Een nog nader te bepalen publieksevenement rondom volkszang
 • De bijeenkomst Conductors meet the Jury
 • Een officiële prijsuitreiking, een prijswinnaarsconcert en een slotconcert
 1. Er zijn twee categorieën:

Kamerkoren:

 • Gemengde koren met een bezetting van 12 – 32 zangers
 • Koren met gelijke stemmen met een bezetting van 12 – 32 zangers
  Zowel vrouwen- als mannenkoren kunnen worden toegelaten

Grote Koren:

 • Gemengde koren met een bezetting van 33 zangers of meer
 • Koren met gelijke stemmen met een bezetting van 33 zangers of meer
  Zowel vrouwen- als mannenkoren kunnen worden toegelaten
 1. De koren moeten amateurkoren zijn.
 2. Koren van universiteiten, conservatoria en “Musikhochschulen” mogen deelnemen.
 1. Bij opnamen en/of uitzendingen door radio of televisie, of bij het maken van foto’s, CD’s en DVD’s kunnen de uitvoerders geen aanspraak maken op een vergoeding. De rechten op eventuele opnamen c.q. uitzendingen behoren toe aan CantaRode.
 2. De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen, diefstal en andere ongewenste incidenten tijdens het festival.
 3. Alle correspondentie gebeurt via het secretariaat van CantaRode.
 4. Auteursrechtelijke zaken van de uit te voeren werken dienen door de geselecteerde koren zelf geregeld te worden.
 5. Eventueel uit te voeren arrangementen worden vooraf door de artistieke commissie van CantaRode beoordeeld.


B. Inschrijvingen en correspondentie

 1. De inschrijvingen moeten uiterlijk 15 december 2022 bij het secretariaat binnen zijn.
 2. De inschrijving gebeurt uitsluitend via het inschrijfformulier dat op de website www.cantarode.nl is te downloaden.
 3. De inschrijving geschiedt formeel door het bestuur van het koor en wordt per schriftelijke post of per e-mail gericht aan het secretariaat van CantaRode:
  Stichting CantaRode p/a Verdipassage 2, 6461 DS  Kerkrade (NL) of info@cantarode.nl.
 4. Het inschrijfgeld bedraagt 300 Euro per koor per categorie en dient uiterlijk
  op 1 februari 2023 op het rekeningnummer van CantaRode bijgeschreven te zijn.
  IBAN: NL36 RABO 0302 6344 60
  BIC: RABONL2U
  ten name van Stichting CantaRode
 5. Alle e-mailcorrespondentie verloopt uitsluitend via: info@cantarode.nl.
 6. Koren die willen inschrijven voor CantaRode moeten de volgende informatie en/of stukken per schriftelijke post of per e-mail aanleveren:
  1. Geheel ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. De naam van het koor moet zowel in de taal van het land van herkomst als in het Engels worden aangeleverd.
  2. Een recent Curriculum Vitae van het koor in het Engels en/of Nederlands.
  3. Een recent Curriculum Vitae van de dirigent in het Engels en/of Nederlands.
  4. Twee recente digitale foto’s van het koor en een foto van de dirigent in de formaten JPG of Tiff van minimaal 300 dpi.
  5. Een recente geluidsopname in de vorm van een CD/DVD of MP3 van een live concert, niet ouder dan twee jaar met minstens drie a-capella composities. (Opnames anders dan CD/DVD of MP3 worden alleen na aanvraag en goedkeuring bestuur CantaRode geaccepteerd.)
  6. De uit te voeren programma’s van competitieronden 1 en 2 met daarbij een korte inhoudelijke samenvatting van elk koorwerk. De titels van de uit te voeren werken moeten in de originele taal als ook in het Engels vermeld worden.
  7. Vijf originele partituren van elke uit te voeren compositie van beide competitieronden. Alle partituren moeten de naam, voornaam, geboortejaar en, indien van toepassing, sterfjaar van de componist vermelden.
  8. Programmavoorstel voor een concert in de regio Kerkrade of aangrenzende landen met een duur van ongeveer 20-25 minuten.
 7. Inschrijvingen worden slechts aanvaard voor zover alle vereiste documenten en stukken tijdig en volledig zijn ingediend.
 8. Koren die inschrijven in meerdere categorieën worden behandeld als afzonderlijke koren en dienen afzonderlijk in te schrijven.

 

C. Programma competitie

Elk koor neemt deel aan het Openingsconcert en zingt een werk uit het land van herkomst, bij voorkeur in de klederdracht van dit land.

Elk koor neemt deel aan optredens in het centrum van Kerkrade, Open Singing en met dirigente en vertegenwoordiger van het koor aan Conductor’s meet the Jury.

Elk koor studeert het Festivallied in (Dit wordt tijdig aan alle deelnemers toegezonden).

Elk koor neemt deel aan twee competitieronden.

 

Competitieronde 1 op vrijdag 19 mei 2023

Dit optreden:

 • moet een tijdsuur hebben van minimaal 17 en maximaal 20 minuten pure zingtijd en is uitsluitend a capella.
 • moet minimaal één werk uit de Renaissance/Barok bevatten.
 • moet minstens één werk uit de Romantiek bevatten.
 • moet minstens één werk uit de 20e/21e eeuw bevatten.
 • moet een compositie van een componist uit het land van herkomst bevatten, gecomponeerd na 1960. Deze compositie geldt als verplicht werk.

N.B.: De volgorde van de uit te voeren werken is door elk koor vrij te bepalen.

 

Competitieronde 2 op Zaterdag 20 mei 2023

Tijdens dit optreden:

 • kan elk koor een vrij programma naar eigen keuze uitvoeren. Tijdens dit programma mogen geen werken uit Competitieronde 1 uitgevoerd worden.
 • is begeleiding met een of meerdere instrumenten toegestaan (maximum van vijf).
 • is de duur van dit optreden minimaal 12 en maximaal 15 minuten.
 • is de volgorde van de uit te voeren werken door elk koor vrij te bepalen.
  De definitieve volgorde moet uiterlijk vóór 8 april 2023 aan het secretariaat worden doorgegeven.

NB: Solistische invulling moet beperkt blijven. Deze wordt niet in de jurybeoordeling meegenomen.

 

D. Selectie

 1. De selectie van de ingeschreven koren gebeurt op basis van de ingezonden documentatie (Zie paragraaf B 6).
 2. De ingeschreven koren worden uiterlijk eind januari 2023 geïnformeerd of zij al dan niet toegelaten zijn. De toelating is pas definitief na ontvangst van het inschrijfgeld. Wanneer een geselecteerd koor van deelname afziet, wordt geen inschrijfgeld terugbetaald.

 

E. Jury

 1. De internationale jury bestaat uit vijf leden.
 2. De jury beoordeelt de koren en stelt in elke categorie een eindrangschikking op.
 3. Alle deelnemende koren ontvangen van elk jurylid een schriftelijke beoordeling.
 4. Het beoordelingspercentage is voor beide competitieronden 50%.
 5. Het oordeel van de jury is bindend.

 

F.  Ontvangst en onderbrengen deelnemende koren

 1. Locatie van aanmelding bij aankomst is het Festivalsecretariaat (adresgegevens worden op later moment bekend gemaakt)
 2. Elk koor krijgt voor het hele festival een vaste begeleider toegewezen.
 3. De koren moeten zelf zorgdragen voor de organisatie en de kosten van de heen- en terugreis en het verblijf. Om in het eigen land een eventuele subsidie te verkrijgen voor de reiskosten kan bij het wedstrijdsecretariaat desgewenst een schriftelijke uitnodiging worden aangevraagd. CantaRode zal desgewenst een lijst van hotelaccommodaties in de regio beschikbaar stellen.

G. Prijzen

De prijzen zijn:

 • 1e Prijs hoogste aantal punten: € 1.500,-
 • 2e Prijs: € 1.000,-
 • 3e Prijs: € 500,-

Speciale prijzen:

 • Prijs voor beste vernieuwende programma/repertoirekeuze
 • Prijs voor de beste dirigent
 • Prijs van de beste uitvoering van het werk uit het land van herkomst
 • Publieksprijs
 • Extra prijs: nog niet bekend

Vastgesteld door het bestuur van de Stichting CantaRode, 2022

 

Download reglement CantaRode 2023

Download inschrijfformulier CantaRode 2023